Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

MsCSS Malacky

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky (ďalej len „MsCSS“) je príspevková organizácia mesta, zriadená za účelom prevádzkovania a poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so Zriaďovacou listinou a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky. MsCSS vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti na určitý alebo na neurčitý čas, podľa druhu vybraných služieb.