Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Prevádzkovateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky 1. mája 9, 901 01 Malacky
Zodpovedná osoba: nebola určená
Účel spracovania: výberové konanie/výber
Právny základ: Zákonník práce, zákon o výkone práce vo verejnom záujme
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: prevádzkovateľ
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: do ukončenia výberového konania/výberu, žiadosť o prijatie do pracovného pomeru 5 rokov

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

 

Práva uchádzačov o zamestnanie v súvislosti so spracovaním osobných údajov:

  • uchádzač o zamestnanie má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • uchádzač o zamestnanie má právo obhajovať svoje práva, podať podnet na šetrenie, sťažnosť, podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.