Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

V súlade s ustanovením § 80 písm. c) a písm. u) zákona č.  448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 45/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je MsCSS poverené vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku o odkázanosti na sociálnu  službu.

Pri sociálnych službách zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár a domáca opatrovateľská služba je potrebné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré je vypracované na podklade Posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Tento posudok čerpá zo sociálneho posudku a zdravotného posudku. Posudok ako aj rozhodnutie na tieto služby vykonáva mesto Malacky pre občanov s trvalým pobytom v meste Malacky. Ak má žiadateľ rozhodnutie o odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu, túto si môže vybrať u poskytovateľa aj v inom meste či obci.

Ako postupovať

1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Vyplnené a podpísané tlačivo – Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (žiadosť) spolu s Lekárskym nálezom (nález), ktorý vyplní obvodný zmluvný lekár, doručí žiadateľ na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01  Malacky. Lekársky nález nesmie byť starší ako 6 mesiacov. Ak bol žiadateľ v posledných šiestich mesiacoch hospitalizovaný, predloží aj prepúšťaciu správu, resp. iné odborné nálezy. V prípade, že sa žiadateľ z rôznych dôvodov nevie podpísať sám, je potrebné potvrdenie od lekára o tejto skutočnosti. V tom prípade môže žiadosť podpísať aj iná osoba.

2. Vyhotovenie lekárskeho a sociálneho posudku
Po doručení Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s Lekárskym nálezom, prípadne inými lekárskymi správami mesto zabezpečí vypracovanie lekárskeho posudku u zmluvného lekára. Sociálny pracovník MsCSS vypracuje sociálny posudok na základe individuálnych predpokladov žiadateľa, rodinného prostredia a iných činiteľov, ktoré zisťuje návštevou domácnosti žiadateľa, či iného prostredia, v ktorom sa žiadateľ zdržiava. Sociálny posudok obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivít, pri ktorých je žiadateľ odkázaný na pomoc inej osoby v porovnaní s osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného obmedzenia. Výsledky lekárskeho a sociálneho posudku nesmú byť v rozpore.

3. Vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu
Na základe lekárskeho a sociálneho posudku vyhotoví sociálny pracovník mesta Posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Posudok obsahuje stupeň odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby, zoznam úkonov vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín, návrh druhu sociálnej služby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a je jeho prílohou.

4. Vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej len „rozhodnutie“) vydá mesto malacky neodkladne, najneskôr do 30 dní od podania žiadosti. Rozhodnutím sa žiadateľovi priznáva alebo nepriznáva právo na konkrétnu sociálnu službu. Toto rozhodnutie doručí mesto žiadateľovi, ktorý môže voči nemu podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho doručenia. Po 30 dňoch sa rozhodnutie stáva právoplatným. Právoplatnosť vyznačí na rozhodnutí sociálny pracovník mesta. V prípade, že sa žiadateľ vzdá možnosti odvolania, rozhodnutie sa tým dňom stáva právoplatné.

Kontakt

Mgr. Jana Černá
Tel.: 034 / 774 97 69
e-mail: jana.cerna@mscss.sk