Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Denný stacionár

mscss_dennystacionarDenný stacionár slúži seniorom alebo zdravotne ťažko postihnutým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby. Sú to najmä seniori žijúci v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, seniori, ktorí žijú sami, potrebujú pomoc pri bežných denných činnostiach a spoločenský kontakt, ťažkozdravotne postihnuté osoby, ktoré potrebujú kontakt so spoločenským prostredím.

Ulica 1. mája 7, 901 01 Malacky

Kapacita: 14 miest

 

Prevádzka:

pondelok - piatok
7,00 - 18,00 hod.

 
služba jednotka EON úhrada
pobyt + služby 1 osoba / 1 deň  35,09 € 4,70 €
pobyt + služby 1 osoba / 1 mesiac 731,09 € 65,00 €

Sumu v časti úhrada platí poberateľ služby, ktorý má rozhodnutie o odkázanosti na denný stacionár, sumu v časti EON platí poberateľ služby, ktorý nemá rozhodnutie o odkázanosti na túto službu. Zároveň platí poberateľ služby za obed, resp. za inú stravu podľa výberu.

V dennom stacionári poskytujeme:

 • sociálne poradenstvo pre klientov a rodinných príslušníkov,
 • aktivizačné programy - podpora kognitívnych funkcií /pamäť, myslenie/ podpora zmyslového vnímania formou hier a tréningov,
 • skupinové kondičné a rehabilitačné cvičenia,
 • dohľad nad užívaním liekov, meranie krvného tlaku,
 • hygienický dohľad,
 • poradenstvo v oblasti kompenzačných a rehabilitačných pomôcok a ich zapožičanie,
 • stravovanie formou diabetickej a racionálnej stravy,
 • voľnočasové - záujmové aktivity /vychádzky, ručné práce, spoločenské hry, rozvoj osobných záujmov a pod./,
 • priestory pre odpočinok a relaxáciu,
 • zabezpečenie masáží,
 • zabezpečenie prepravy do a zo stacionára.

Všetky služby v dennom stacionári sú určované individuálnymi potrebami klienta so zreteľom na aktivizovanie a posilňovanie jeho sebestačnosti.

 
 • Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu denný stacionár
 • Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa – overené na matrike
 • Rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok – fotokópiu
 • Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby (zmluvu pripravuje MsCSS)
 

Mgr. Adela Ondrisková - vedúca denného stacionára, sociálna pracovníčka
tel: 034/774 93 43
mobil: 0911 537 230
e-mail: adela.ondriskova@mscss.sk