Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Domáca opatrovateľská služba

mscss_domacaopatrovatelskasluzbaDomáca opatrovateľská služba (ďalej len „DOS“) je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. DOS vykonávajú profesionálne opatrovateľky v domácnosti opatrovaného. DOS je poskytovaná na základe zmluvy, podľa potrieb opatrovaného 2-8 hodín denne v zmysle rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Táto služba je určená obyvateľom mesta Malacky.

Domácnosť opatrovaného

Výška úhrady za DOS sa stanoví mesačne, pričom sa uhrádzajú len  pracovné dni - hodiny, v ktorých je táto služba poskytovaná. Za DOS je stanovená úhrada na jednu hodinu 2,00 €.

 

Odborné činnosti:

 1. Sebaobslužné úkony

 1. Hygiena – holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov, hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov.
 2. Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu – porciovanie stravy, obsluha, kŕmenie a pomoc pri pití.
 3. Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva – sprievod na toaletu a z toalety, pomoc pri vyzliekaní a obliekaní, účelná očista po toalete, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením misy či fľaše, ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením, nasadenie a výmena plienky.
 4. Obliekanie a vyzliekanie – výber oblečenia, obliekanie, obúvanie, vyzliekanie a vyzúvanie.
 5. Mobilita a motorika – sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka a pri líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi (uchopenie lyžičky, zapínanie gombíkov a pod.), obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.
 6. Dodržiavanie liečebného režimu – nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí, kontrola glykémie glukomerom, odmeranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty, aplikácia liečiva (inzulínu), polohovanie.

2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

 1. Nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru.
 2. Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla.
 3. Donáška jedla do domu.
 4. Umytie riadu.
 5. Bežné upratovanie v domácnosti.
 6. Obsluha bežných domácich spotrebičov.
 7. Starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie).
 8. Starostlivosť o lôžko.
 9. Vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby.
 10. Donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie.
 11. Ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).

 

3. Základné sociálne aktivity

Sprievod – na lekárske vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí, za záujmovou činnosťou a pod.

 

4. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít – náležitý dohľad.

 

Rozsah poskytovaných služieb v domácnosti závisí od individuálnych potrieb klienta.

 
 • Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
 • Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa – overené na matrike
 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu domáca opatrovateľská služba
 • Rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok –   fotokópiu
 • Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby (zmluvu pripravuje MsCSS)
 

Mgr. Jana Černá - vedúca DOS, sociálna pracovníčka
tel: 034/774 97 69
mobil: 0903 200 772
e-mail: jana.cerna@mscss.sk