Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Útulok

mscss_utulokTáto sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

Mierové námestie 12, Malacky (kapacita 3 miesta)

1,50 €/deň fyzická osoba s trvalým pobytom Malacky

1,87 €/deň fyzická osoba s trvalým pobytom v inej obci

V útulku sa poskytuje:

  • ubytovanie na určitý čas,
  • sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • pracovná terapia,
  • nevyhnutné ošatenie a obuv.

V útulku sa utvárajú podmienky na:

  • prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
  • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
  • pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva,
  • záujmovú činnosť.
 
V prípade záujmu využívať túto službu, kontaktujte sociálnu pracovníčku, resp. doručte do MsCSS žiadosť o využívanie služby útulok.    
 

Mgr. Adela Ondrisková - sociálna pracovníčka
tel: 034/774 93 43
mobil: 0911 537 230
e-mail: adela.ondriskova@mscss.sk