Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

mscss_zos

V ZOS sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

ZOS (kapacita 38 miest)
Ulica 1. mája 9
901 01 Malacky

Prvé poschodie: tel. 034 772 5738

Druhé poschodie: tel. 034 774 3019

služba jednotka EON EON - ŠR úhrada
pobyt + služby 1 miesto / 1 deň 34,49 € 18,16 € 7 €
raňajky 1 osoba / 1 deň 1,12 € 0,70 €
desiata 1 osoba / 1 deň 0,76 € 0,15 €
obed 1 osoba / 1 deň 3,40 € 3 €
obed dia 1 osoba / 1 deň 3,60 € 3,20 €
olovrant 1 osoba / 1 deň 0,70 € 0,15 €
večera 1 osoba / 1 deň 2,58 € 1,40 €
II. večera 1 osoba / 1 deň 1,29 € 0,40 €
celodenná strava (5 jedál) 1 osoba / 1 deň 8,56 € 5,40 €
celodenná dia strava (6 jedál) 1 osoba / 1 deň 10,05 € 6 €
ak nie je obyv. prítomný 1 miesto / 1 deň 1,68 € 0,94 € 0,70 €

Po zaplatení úhrady musí prijímateľovi sociálnej služby zostať z jeho príjmu (dôchodku) 25% sumy životného minima. Za prijatie do ZOS neplatí prijímaný žiadny poplatok. Sumu v časti úhrada platí poberateľ služby s trvalým pobytom v meste Malacky, ktorý má rozhodnutie o odkázanosti na ZOS. Sumu v časti EON-ŠR za pobyt+služby a neprítomnosť a sumu EON pri ostatných službách platí poberateľ služby s trvalým pobytom iným ako Malacky, ktorý má rozhodnutie o odkázanosti na ZOS. Sumu v časti EON platí samoplatca – bez rozhodnutia o odkázanosti na ZOS.

Mesto Malacky prispieva fyzickej osobe, ktorá je obyvateľom mesta Malacky, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, nie je dlžníkom mesta na jeden obed takto:

príjem do 399,99 € príspevok 0,80 €

príjem od 400 € do 499,99 € príspevok 0,60 €

príjem od 500 € do 599,99 € príspevok 0,40 €

 

V zariadení opatrovateľskej služby poskytujeme:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

 

Zároveň zabezpečujeme ošetrovateľskú starostlivosť a podmienky na úschovu cenných vecí.

 

V ZOS poskytujeme sociálna služba celoročne na dobu určitú. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v ZOS je rozhodnutie o odkázanosti na túto sociálnu službu.

 
 

Mgr. Henrieta Klimentová - vedúca ZOS
mobil: 0911 263 683
e-mail: henrieta.klimentova@mscss.sk

Mgr. Jana Tomšová - sociálna pracovníčka
tel: 034/774 30 19
e-mail: jana.tomsova@mscss.sk