Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

V súvislosti s ochorením COVID-19 má MsCSS vypracovaný krízový plán.

Oznamovanie protispoločenského konania podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Protispoločenskou činnosťou v zmysle zákona sa rozumie činnosť, o ktorej sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ide o činnosť, ktorá je trestným činnom alebo správnym deliktom. Môže to byť tiež korupcia, nehospodárna činnosť alebo neetická činnosť.

Podnet môže podať fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi alebo inom obdobnom vzťahu k zamestnávateľovi a anonymný oznamovateľ.  Zamestnávateľom je MsCSS Malacky.

Zodpovedná osoba (vybavovanie podnetov): ekonómka MsCSS Malacky.

Podanie podnetu

  • písomnou formou zodpovednej osobe osobne v kancelárii; do schránky pri infopulte MsCSS alebo poštou na adresu: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, 1. mája 9, 900 01  Malacky (oznámenia v uzatvorenej obálke by mali mať označenie „Neotvárať – do rúk ekonómky“),
  • elektronickou poštou zaslanou na adresu: iveta.kunakova@mscss.sk,
  • ústnou formou do záznamu zodpovednej osobe.