Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – asistent v ZOS

14. marca 2023

Malacky, 09.03.2023

 

Oznam – voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                       1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                   asistent v zariadení pre staršie osoby

Charakteristika:                       Poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení sociálnych služieb – sprevádzanie klientov na lekárske vyšetrenia, podpora sebestačnosti klientov, sprostredkovávanie kontaktu klientov s okolím a pod.

 

Termín nástupu:                      01.04.2023

Pracovný úväzok:                    100 % – 37,5 hod. (možná dohoda nižšieho úväzku)

Nástupný plat:                         750 €, po skúšobnej dobe možnosť osobného príplatku

Kvalifikačné predpoklady:      úplné stredné vzdelanie

 

Ďalšie požiadavky:                  zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 29. marca 2023 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS