Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber -asistent v ZOS jún 2021

30. júna 2021

SPR 1 – 9/2021                                                                                                                      Malacky, 21.06.2021

Oznam – voľné pracovné miesto

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                    asistent v zariadení pre staršie osoby

Charakteristika:                        poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení sociálnych služieb

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                     20 hodín týždenne

Nástupný plat:                          400 €

Kvalifikačné predpoklady:       úplné stredné vzdelanie

                                                  vodičské oprávnenie skupiny B

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

            Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 12. júla 2021 do 14.00 hod.Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 Mgr. Melánia Dujsíková

      riaditeľka MsCSS