Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – koordinátor ľudských zdrojov a projektov / intervenčný poradca

29. septembra 2023

Malacky, 29.09.2023

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie na kumulované pracovné miesto:

koordinátor ľudských zdrojov a projektov / intervenčný poradca

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  koordinátor ľudských zdrojov a projektov / intervenčný poradca

Náplň práce:                           Tvorba stratégie riadenia ľudských zdrojov a projektové manažovanie. Poskytovanie pomoci a odbornej podpory pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom sociálnom a pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom, rodinou alebo skupinou.

Miesto výkonu práce:             1. mája 9, 901 01  Malacky

Termín nástupu:                    01.11.2023

Pracovný úväzok:                   30 hodín týždenne

Nástupný plat:                        podľa počtu rokov praxe, od 870 € do 1 033 €

(po skúšobnej dobe osobné ohodnotenie)

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore humanitného smeru
  • prax s riešením fin. projektov a prácou s ľuďmi min. 2 roky

 

Ďalšie požiadavky:                 bezúhonnosť, znalosť zákona č. 448/2008 Z. z., znalosť práce s PC, organizačné schopnosti, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, empatia, profesionalita

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 24.10.2023 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré pozostáva z písomného testu a osobného pohovoru.

 

 

Mgr. Melánia Galovičová

riaditeľka MsCSS