Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – opatrovateľka v domácnosti

27. júla 2021

SPR 1 – 10/2021                                                                                                        Malacky, 27.07.2021

Oznam – 4 voľné pracovné miesta

Zamestnávateľ:                     Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                    1. mája 9, 901 01  Malacky

Voľné pracovné miesto:        opatrovateľka v domácnosti

Počet voľných miest:            4

Charakteristika:                    pomocné práce pri poskytovaní úkonov starostlivosti                                                      o domácnosť, sprevádzanie pri základných sociálnych aktivitách                                         a pomoc pri sebaobslužných úkonoch

Miesto výkonu práce:           Malacky, domácnosť opatrovaného

Termín nástupu:                    dohodou

Pracovný úväzok:                  dohodou

Nástupný plat:                        plný úväzok 624 € – 741 € podľa počtu rokov praxe + po uplynutí skúšobnej doby osobný príplatok

Kvalifikačné predpoklady:      nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania                                              so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej                                      starostlivosti, alebo akreditovaný kurz opatrovania najmenej                                           v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky:                 zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

           Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa  najneskôr do 17. augusta 2021 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Mgr. Melánia Dujsíková

                                                                                                          riaditeľka MsCSS