Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – zdravotná sestra máj 2022

17. mája 2022

SPR 225/2022                                                                                                                       Malacky, 13.05.2022

 

Oznam – voľné pracovné miesto

zdravotná sestra

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  zdravotná sestra

Miesto výkonu práce:             Malacky

 

Termín nástupu:                     dohodou

Pracovný úväzok:                   37,5 hod. (úväzok 100 %)

Pracovný čas:                         7:00 hod. – 15:00 hod.

Nástupný plat:                         od 1 000 € – podľa počtu rokov praxe

 

Kvalifikačné predpoklady:

  1. a) vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, alebo
  2. b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, alebo
  3. c) úplné stredné odborné vzdelanie nadobudnuté v strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore praktická sestra, alebo
  4. d) vzdelanie v zmysle ust. § 78 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.

 

Ďalšie požiadavky:                   spoľahlivosť, samostatnosť, zodpovedný prístup k práci, lojálnosť, empatia, trpezlivosť, iniciatívnosť

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 6. júna 2022 do 14:00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS