Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výberové konanie na pracovné miesto vedúci jedálne

15. marca 2018

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto vedúci jedálne

 

Zamestnávateľ:                      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                      Ul. 1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                  vedúci/vedúca jedálne

Charakteristika:                      koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky, zabezpečovanie surovín, evidencia stravníkov, práca s pokladňou

 

Druh pracovného pomeru:     doba určitá – zástup za materskú dovolenku

Pracovný úväzok:                   37,5 hod. (úväzok 100 %)

Termín nástupu:                      podľa dohody

Kvalifikačné predpoklady:    úplné stredné vzdelanie

Ďalšie požiadavky:                   ovládanie práce s PC (Word, Excel), zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, prax vítaná

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 16. apríla 2018. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

 

Mgr. Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

 

Dokument na stiahnutie