Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

FACEBOOK

Ulica 1. mája 9901 01 Malacky

034 772 30 68info@mscss.sk

Výber – Asistentka riaditeľky

8. júla 2024

Oznam – 1 voľné pracovné miesto

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: 1. mája 9, 901 01 Malacky

Pracovné miesto: Asistent/ka riaditeľky

Náplň práce:
Organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy riaditeľa.
Zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia.
Vybavovanie korešpondencie, vedenie evidencie interných riadiacich aktov, záznamov a registratúry.
Sledovanie lehoty plnenia úloh. Vykonávanie iných činností na pokyn riaditeľa.

Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok:
100 % – 37,5 hodín týždenne
pracovná doba od 7:00 hod. do 15:00 hod. resp. dohodou

Nástupný plat: od 900 € podľa počtu rokov praxe + osobné ohodnotenie
Viac o platových podmienkach na osobnom pohovore.

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie

Ďalšie požiadavky:
zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, profesionalita, pozornosť, bezúhonnosť

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
(s uvedením telefonického kontaktu)
– profesijný životopis
– kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa
najneskôr do 29.07.2024 do 14:00 hod.
Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať.
Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Mgr. Melánia Galovičová
riaditeľka MsCSS